• Zajęcia w szkole
    Co czwarta praca egzaminacyjna w polskich szkołach, której ocena została zakwestionowana na wniosek zdającego, okazała się źle sprawdzona. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się systemowi egzaminów zewnętrznych w oświacie. Wnioski nie są dobre. NIK wskazała na niewłaściwy sposób układania testów i błędy popełniane przy ich sprawdzaniu.