Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.dziennik.pl

obowiązywał do dnia 24 maja 2018

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną dziennik.pl („Serwis”) jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika) oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (fora internetowe).

2. Serwis jest administrowany jest przez INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72 („Administrator”).

Reklama

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.

§ 2 USŁUGI INFORMACYJNE I WYSZUKIWAWCZE

Reklama

1. Przedmiotem usług informacyjnych są informacje zawarte w zasobach Serwisu, w tym w szczególności krótkie relacje dotyczące aktualnych wydarzeń z kraju i ze świata, materiały autorskie pochodzące z Serwisu oraz materiały prasowe pochodzące w szczególności z opublikowanych wydań „Dziennika”..

2. Krótkie wiadomości prasowe są wyświetlane automatycznie na stronie głównej Serwisu i są na bieżąco aktualizowane..

3. Materiały autorskie Serwisu oraz materiały prasowe pochodzące z opublikowanych wydań „Dziennika” są udostępniane na żądanie użytkownika, polegające na wpisaniu określonego adresu strony internetowej Serwisu zawierającej żądany materiał, skorzystaniu z wyszukiwarki zasobów Serwisu albo na skorzystaniu z przekierowania znajdującego się w Serwisie.

4. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

5. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 5 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

a. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

b. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

6. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

7. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3 FORUM INTERNETOWE

1. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w forach internetowych znajdujących się w Serwisie. Dostęp do forum może wymagać zalogowania i podania hasła. .

2. Użytkownicy uczestniczący w forum mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik. .

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:

a. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. naruszają prawa osób trzecich;

c. są wulgarne lub obsceniczne;

d. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

e. są reklamą.

4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź na forum. .

5. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 3 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do forum internetowego. W rażących przypadkach zakaz dostępu może objąć wszystkie fora internetowe w Serwisie. .

6. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania forum internetowym. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić forum, usunąć forum z Serwisu lub zmienić zasady jego funkcjonowania, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych na forum. Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w serwisie dziennik.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.

PAP

Zamieszczone na stronach internetowych portalu dziennik.pl i jegostrona.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez INFOR Biznes sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.