STYCZEŃ

Reklama

1.01. – Od stycznia każda apteka powinna obsługiwać system elektronicznych recept. Wdrożenie e-recepty jest jedną z kluczowych e-usług, stanowiącą element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce.

7.01. – Rozpoczęły się negocjacje płacowe między stroną rządową a związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i pracowników oświaty. Pod koniec grudnia minister Anna Zalewska skierowała do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. Zapisano w nim wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia o 5 proc, czyli od 121 do 166 zł brutto. Wszystkie nauczycielskie związki zawodowe uznały, że to za mało. Związek Nauczycielstwa Polskiego domagał się zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żądało zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domagała się podwyżki o 15 proc. jeszcze w tym roku. W styczniu odbyły się cztery tury spotkań (7, 10, 22 i 31 stycznia). W ramach negocjacji minister Zalewska zaproponowała związkom m.in. przyspieszenie trzeciej z zapowiedzianych w ubiegłym roku 5-procentowych podwyżek oraz wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty "na start" w wysokości 1000 zł.

9.01. – Prezydent Andrzeja Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Pacjent może za życia wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci; w sprawach spornych ma decydować sąd.

9.01. – Minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał rozporządzenie w sprawie zakwalifikowania jako świadczenie gwarantowane profilaktycznej mastektomii u pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi.

9.01 – Premier odwołał Elżbietę Bojanowską ze stanowiska wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Bojanowska była odpowiedzialna za projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Z projektu wynikało m.in., że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo.

Reklama

10.01. – ZNP wszczęło procedury sporu zbiorowego prowadzące do strajku w oświacie.

11.01. – Wolny Związek Zawodowy "Solidarność – Oświata", należący do Forum Związków Zawodowych, wszczął procedury sporu zbiorowego.

13.01. – Odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas finału WOŚP w Gdańsku prezydent tego miasta Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W., który wtargnął na scenę. Prezydent Adamowicz zmarł dzień później w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Miał 53 lata. Podczas 27. finału WOŚP zebrano 175 mln 938 tys. 717 zł i 56 gr – to rekordowy wynik w historii tej akcji dobroczynnej.

15.01. – Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" powołała komitet protestacyjno-strajkowy.

21.01. – NFZ zaprezentował raport, z którego wynika, że przeciętny Polak spożywa rocznie aż o 12 kg więcej cukru przetworzonego zawartego w słodkich przekąskach i gotowych potrawach niż 10 lat temu; trzech na pięciu dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły.

LUTY

8.02. – Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli z niezmienionymi, czyli tymi samymi kwotami, jakie były w projekcie z grudnia.

14.02. – Ministerstwo Cyfryzacji powołało Radę ds. Kościołów i związków wyznaniowych, której zadaniem będzie udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych osobowych.

21-23.02. – Spotkanie duchownych z papieżem w Watykanie poświęcone nadużyciom seksualnym duchownych wobec małoletnich z udziałem zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Marka Jędraszewskiego.

MARZEC

1.03. – Wszedł w życie program "Mama 4 plus". W jego ramach matki, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskały prawo do minimalnej emerytury – 1100 zł brutto (w niektórych przypadkach o świadczenie mogą ubiegać się także ojcowie, którzy samotnie wychowywali dzieci). Z uwagi na duże zainteresowanie programem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wnioski o świadczenie przyjmował jeszcze przed wejściem programu w życie.

1.03. – Emerytury i renty wzrosły o co najmniej 70 zł. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi 1100 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 825 zł. Przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosła o 64,94 zł do kwoty 2335,68 zł, a przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrosła o ok. 49,54 zł do kwoty 1781,75 zł. Z kolei przeciętna renta rodzinna z FUS wzrosła o 57,14 zł do kwoty 2054,99 zł.

4.03. – ZNP podjęło decyzję o przeprowadzeniu w dniach 5-25 marca referendum strajkowego. Podano, że jeśli w jego wyniku zapadnie decyzja o strajku to rozpocznie się on 8 kwietnia i będzie bezterminowy.

4.03. – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu Agencji Badań Medycznych. Do zadań ABM należy m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzenie analiz i inicjowanie rozwoju nauk medycznych.

8.03. – Decyzję o przeprowadzeniu referendum strajkowego podjął Wolny Związek Zawodowy "Solidarność – Oświata".

11.03. – Grupa nauczycieli z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" rozpoczęła okupację małopolskiego kuratorium oświaty w Krakowie. Domagali się m.in. skrócenia ścieżki awansu zawodowego, zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i wzrostu wynagrodzeń. Okupacja trwała do 5 kwietnia, czyli 26 dni, w tym przez jedenaście dni prowadzony był strajk głodowy.

11.03. – MEN skierowało do konsultacji projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów. Dawały one możliwość powołania do zespołu nadzorującego przebieg egzaminów: gimnazjalnego, ósmoklasisty oraz maturalnego nauczycieli spoza szkoły, w której egzamin jest przeprowadzany.

12.03. – Rozpoczęło się 382. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie z udziałem abp Stanisława Gądeckiego. Główne poruszane tam tematy to stulecie odnowienia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską i powstanie Konferencji Episkopatu Polski.

14.03. – Abp Stanisław Gądecki został wybrany na przewodniczącego KEP na drugą kadencję; abp Marek Jędraszewski wybrany jego zastępcą.

14.03. – KEP przedstawił dane statystyczne dot. wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Z opracowania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Ochrony Dziecka wynika m.in., że od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 lat, a 184 powyżej 15 lat.

20.03. – Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i prezes Fundacji "Akogo?" Ewa Błaszczyk podpisali umowę na wybudowanie i wyposażenie kliniki „Budzik” dla dorosłych w Warszawie.

25.03. – Grupa nauczycieli z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" rozpoczęła protest głodowy w małopolskim kuratorium oświaty w Krakowie.

25.03. – Wznowione zostały negocjacje między związkami zawodowymi nauczycieli a stroną rządową. Prowadzone były w Ramach Rady Dialogu Społecznego. Głównym negocjatorem ze strony rządowej została wicepremier Beata Szydło. Strona rządowa ponowiła propozycję przesunięcia kolejnej 5-proc. podwyżki ze stycznia 2020 r., na wrzesień 2019 r. Związkowcy odpowiedzieli, że czekają na nowe propozycje i podtrzymują swoje postulaty.

25.03. – ZNP ogłosiło wyniki referendum: 79,5 proc. szkół i przedszkoli w Polsce zdecydowało się uczestniczyć w strajku.

KWIECIEŃ

1.04. – Kolejna tura rozmów nauczycielskich związków zawodowych ze stroną rządową (odbyło się pięć spotkań: 1, 2, 3, 5 i 7 kwietnia). W trakcie negocjacji rząd zaproponował: prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. dla nauczycieli (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już pięcioprocentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.

4.04. – Zakończył się protest głodowy prowadzony w małopolskim kuratorium oświaty przez nauczycieli z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

4.04. – Sejm znowelizował Prawo farmaceutyczne, by walka z nielegalnym wywozem leków była skuteczniejsza. Regulacja dotyczy penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz ich skupu z rynku detalicznego w celu sprzedaży i wywozu za granicę.

5.04. – Zakończyła się okupacja małopolskiego kuratorium oświaty prowadzona przez nauczycieli z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

5.04. – Wicepremier Beata Szydło zaproponowała związkom nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmianę warunków pracy, m.in. zwiększenie wynagrodzenia powiązane ze zwiększeniem pensum do 22 lub 24 godzin. Wszystkie związki zawodowe odrzuciły tę propozycję. FZZ i ZNP zmodyfikowały oczekiwania, wstąpiły o rozłożenie 30 proc. podwyżki na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br.

7.04. – Strona rządowa podpisała porozumienie tylko z oświatową "Solidarnością" dotyczące m.in. prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r., skrócenia stażu, dodatku za wychowawstwo oraz zmian w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenia biurokracji. ZNP i FZZ porozumienia nie podpisały. Pozostały niezmiennie przy postulowanej wcześniej 30-procentowej podwyżce płac dla nauczycieli jeszcze w tym roku. Zaproponowali jednak rozłożenie jej na kilka transz.

8.04. – Rozpoczął się strajk w oświacie zorganizowany przez ZNP i FZZ. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. Trwał do 27 kwietnia, kiedy został zawieszony do września. Polegał na całkowitym powstrzymywaniu się przez nauczycieli od pracy. W drugim dniu strajku ZNP podało, że bierze w nim udział 74,29 proc. szkół i przedszkoli. Z kolei według MEN protest objął 48,5 proc. szkół i placówek.

10.04. – Rozpoczął się trzydniowy egzamin gimnazjalny – ostatni w historii. Aby zabezpieczyć przeprowadzenie egzaminów na początku kwietnia minister edukacji podpisała nowelizacje rozporządzeń w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych. Zgodnie z nimi w skład komisji egzaminacyjnych i nadzorujących przebieg egzaminów w szkołach wejść mogli nauczyciele z innych szkół, a także każda osoba mająca kwalifikacje pedagogiczne. Według MEN do pomocy przy egzaminach zgłosiło się ponad 10 tys. chętnych. Problemy z obsadą komisji nadzorujących w pierwszym dniu egzaminu gimnazjalnego wystąpiły tylko w trzech szkołach – uczniowie z tych placówek zdawali egzaminy w drugim terminie na początku czerwca.

12.04. – Sejm uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć opiekę profilaktyczną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

15.04. – Rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty – przeprowadzany był po raz pierwszy w historii. Egzamin odbył się bez zakłóceń.

24.04. – Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe dotyczący klasyfikacji uczniów. Zaproponowano w nim, by w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie przysługiwało dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach – organowi prowadzącemu.

24.04. – W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów "Emerytura plus" w wysokości 1100 zł brutto (888,25 zł netto). Większość "trzynastek" została wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W sumie świadczenie otrzymało ponad 9,8 mln osób (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty "Emerytury plus" to 10,8 mld zł.

25.04. – Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe dotyczącą klasyfikacji uczniów. W nocy z 25 na 26 kwietnia nowelizację przyjął Senat, nie zaproponował do niej żadnych poprawek. 26 kwietnia nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda. Według MEN na mocy tej ustawy dyrektorzy 196 szkół ponadgimnazjalnych, w których pod koniec kwietnia nadal trwał strajk, skwalifikowali 15,5 tys. uczniów i tym samym dopuścili ich do matury.

25.04. – Zarząd Główny ZNP zdecydował, że od 27 kwietnia od godz. 6 rano zawiesza ogólnopolski strajk. Jak zaznaczył prezes ZNP Sławomir Broniarz, zawiesza strajk, ale go nie kończy.

26.04. – Odbyło się pierwsze posiedzenie okrągłego stołu edukacyjnego, który został zorganizowany z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Do udziału w obradach zaproszono m.in. przedstawicieli nauczycieli, rodziców, uczniów samorządowców, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą. Kolejne tury obrad miały miejsce w maju i czerwcu. W obradach okrągłego stołu nie wzięli udziału przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i należącego do FZZ Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność – Oświata". Z kolei oświatowa Solidarność podtrzymała swoje stanowisku, w którym podnosi, że zaproponowana przez premiera formuła okrągłego stołu edukacyjnego i "przypadkowo dobrane gremium" nie gwarantują wypracowania rozwiązań rzeczywistych problemów polskiej oświaty.

MAJ

6.05. – Rozpoczęły się matury. W pierwsze trzy dni matur wiele szkół ponadgimnazjalnych zgłosiło do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały drogą mailową informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. Najwięcej sygnałów – 663 – było w drugim dniu egzaminów. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe. W wyniku sprawdzania szkół pod kątem bezpieczeństwa w części z nich egzaminy rozpoczęły się z opóźnieniem. W dwóch szkołach egzamin przerwano; abiturienci z nich zdawali te egzaminy w drugim terminie w czerwcu.

10.05. – Ministerstwo zdrowia poinformowało, że po raz pierwszy w historii publiczne nakłady na ochronę zdrowia przekroczą poziom 100 mld zł. MZ zapowiedziało wniosek o podwyższenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

11.05 – Premiera filmu Tomasza Sekielskiego na kanale YouTube pt. "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

20.05. – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie strategii.

26.05. – We wszystkich kościołach w Polsce został odczytany list biskupów do wiernych, w którym hierarchowie przyznają, że jako pasterze Kościoła nie uczynili wszystkiego, aby zapobiec skandalom seksualnym z udziałem duchownych i krzywdom doznanym przez ofiary tych przestępstw.

CZERWIEC

4.06. – Nastąpiła zmiana na stanowisku ministra edukacji narodowej. Annę Zalewską, która w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła mandat eurodeputowanej, zastąpił Dariusz Piontkowski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, były marszałek województwa podlaskiego, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, wiceprzewodniczący sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży, pełnomocnik PiS w województwie podlaskim.

4.06. – Bożena Borys-Szopa została szefową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po tym jak dotychczasowa minister Elżbieta Rafalska zdobyła mandat eurodeputowanej.

7.06. – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę gwarantującą, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów, którzy towarzyszą swoim dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

13.06. – Sejm uchwalił nowelizację ustawy Karta nauczyciela. Zapisano w niej podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6 proc., wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Jak podkreślało MEN, nowela zrealizowała większość zapisów porozumienia zawartego z Solidarnością.

13.06 – Rozpoczęcie obrad 383. zebrania plenarnego Episkopatu, którego głównymi tematami były ochrona dzieci i młodzieży oraz program duszpasterski Kościoła. Gościem zebrania był sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary abp Charles Scicluna. Podczas zebrania sekretarzem generalnym episkopatu ponownie został wybrany bp Artur Miziński.

19.06. – Zakończył się rok szkolny 2018/2019. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. O przyjęcie do nich ubiegały się dwa roczniki absolwentów – ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Uczniowie aplikowali do równoległych klas pierwszych: osobnych dedykowanych absolwentom gimnazjów i osobnych dedykowanych absolwentom szkół podstawowych.

24.06. – Delegaci uczestniczący w XXX walnym zebraniu Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zdecydowali, że Ryszard Proksa pozostanie przewodniczącym sekcji.

LIPIEC

1.07. – Iwona Michałek, nauczycielka biologii, była wicekurator kujawsko-pomorska i była pełniąca obowiązki kuratora, posłanka na Sejm, została powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki.

1.07. – Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia przewidujące m.in. zmiany w systemie zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i wprowadzenie ujednoliconego systemu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR.

1.07. – Ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. W nowej odsłonie programu o świadczenie mogło wnioskować 4,4 mln rodzin (ok. 6,8 mln dzieci). Po zmianach w 2019 r. na program przeznaczono ok. 31 mld zł.

1.07. – Rodzice mogli zacząć składać wnioski o tzw. wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Świadczenie jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

12.07. – Resort zdrowia przygotował projekt dot. opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Zakłada on m.in. wyodrębnienie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych.

19.07. – Weszły w życie nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. O skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można starać się najwcześniej rok po zakończeniu poprzedniego. Trzeba je dostarczyć do NFZ w ciągu 30 dni, inaczej straci ważność.

19.07. – Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nowymi przepisami tzw. dodatek stażowy od 1 stycznia 2020 r. będzie wyłączony z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim pracowników sektora publicznego.

SIERPIEŃ

26.08. – Ruszyły wojewódzkie okrągłe stoły edukacyjne. Odbywały się do 6 września w kolejnych dniach w kolejnych województwach. Celem zainicjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego obrad była dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty.

WRZESIEŃ

1.09. – W strukturze szkolnictwa w Polsce przestały istnieć gimnazja. W 2017 r. rozpoczęło się stopniowe wygaszanie tego typu szkół, zaprzestano naboru do nich, a zaczęto wydłużać naukę w szkołach podstawowych z sześciu lat do ośmiu – uczniowie po skończeniu klasy VI zamiast do gimnazjum poszli po VII klasy wydłużonej szkoły podstawowej. Absolwenci obu typów szkół (gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych) rozpoczęli naukę w szkołach średnich. Absolwenci po gimnazjum uczą się w nich zgodnie z tzw. starą podstawą programową – dla nich nauka w liceach ogólnokształcących nadal będzie trzyletnia, a nauka w technikach – czteroletnia. Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej uczą zgodnie z tzw. nową podstawą programową – dla nich nauka w liceach ogólnokształcących będzie czteroletnia, a w technikach – pięcioletnia.

1.09. – Z początkiem nowego roku szkolnego weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela zakładająca m.in. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 9,6 proc. od 1 września 2019 r.

2.09. – Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiedział, że w przyszłym roku nauczyciele dostaną 6-proc. podwyżkę, nie podał jednak dokładnego terminu jej wprowadzenia.

7.09. – Weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy zainicjowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zgodnie z nowymi przepisami niedopuszczalna jest "jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy". Wcześniej za dyskryminację nie uznawano nierówności wynikającej z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące (wymienione w dotychczasowym przepisie).

24.09. – Minister zdrowia Łukasz Szumowski i dyrektor Centrum Onkologii Jan Walewski podpisali umowę na rewitalizację i rozbudowę Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

26.09. – Weszła w życie Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej, ma się składać z siedmiu członków. Z informacji zebranych przez PAP na początku grudnia wynika, że do Sejmu i Senatu nie wpłynęły żadne kandydatury do komisji, jej członków dotąd nie powołali też premier, prezydent i rzecznik praw dziecka.

PAŹDZIERNIK

1.10. – Weszły w życie przepisy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych w wysokości do 500 zł miesięcznie. Świadczenie mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Z szacunków ZUS wynika, że do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

2.10. – ZNP ogłosiło, że 15 października rozpoczyna tzw. protest włoski. Jak wyjaśnił prezes ZNP Sławomir Broniarz nauczyciele, którzy zdecydują się na taką formę protestu będą wykonywać tylko czynności opisane w przepisach prawa oświatowego.

7.10. – Wicepremier i przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński poinformował o powołaniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Zgodnie z uchwaloną w lipcu ustawą, rada zajmie się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków i wspieraniem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

9.10. – Biskupi powołali Fundację Świętego Józefa, która ma służyć pomocą i wsparciem osobom wykorzystanym seksualnie w dzieciństwie lub w młodości we wspólnocie Kościoła.

10.10. – Poinformowano, że dotychczasowy p.o. prezes NFZ Adam Niedzielski pokieruje pracami Narodowego Funduszu Zdrowia już jako jego prezes.

21.10. – Kard. Kazimierz Nycz poinformował, że kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na pl. Piłsudskiego. Jego beatyfikacji dokona papieski wysłannik, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Giovanni Angelo Becciu.

LISTOPAD

15.11. – Dariusz Piontkowski został ponownie powołany na ministra edukacji narodowej w nowym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, który został utworzony po październikowych wyborach parlamentarnych.

15.11. – Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. MEN od wyjaśniło, że jest to "techniczne zmienienie rozporządzenia", aby dostosować minimalne wynagrodzenie nauczycieli na niektórych stopniach awansu i przy niektórych rodzajach wykształcenia do nowego poziomu płacy minimalnej w 2020 r., czyli 2600 zł brutto. Dotyczy to 3 proc. wszystkich nauczycieli, czyli ok. 19 tys.

15.11. – Marlena Maląg została powołana na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wcześniej Maląg pełniła funkcję prezesa PFRON.

15.11. – Dotychczasowy wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz został powołany na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15.11. – W wieku 84 lat zmarł abp Juliusza Paetz. Był m.in. prałatem antykamery papieskiej podczas pontyfikatu trzech papieży, biskupem łomżyńskim oraz metropolitą poznańskim w latach 1996-2002. Ustąpił ze stanowiska po oskarżeniach o molestowanie kleryków. Arcybiskup Paetz wielokrotnie zaprzeczał tym zarzutom.

19.11. – W expose premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nauczyciele dostaną kolejną podwyżkę – od 1 września 2020 r. W grudniu minister edukacji poinformował, że chodzi o 6-proc. podwyżkę.

21.11. – Sławomir Broniarz – dotychczasowy prezes ZNP – został ponownie szefem związku. Zdecydowali tak uczestnicy 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP. Jest to szósta kadencja Broniarza jako prezesa ZNP. Potrwa do 2024 r.

25.11. – Ruszyła kolejna edycja programu "Senior plus". W ramach programu samorządy mogą uzyskać dofinansowanie na tworzenie dziennych domów i klubów "Senior plus" oraz na utrzymanie już istniejących placówek. Przyszłoroczny budżet programu wynosi 80 mln zł, największa część tej kwoty, 56 mln zł, będzie przeznaczona na bieżącą działalność już istniejących placówek.

GRUDZIEŃ

3.12. – Ogłoszono wyniki międzynarodowego badania umiejętności 15-latków PISA 2018, w którym uczestniczyli uczniowie z 79 krajów i regionów. Wyniki polskich 15-latków – byli to w większości uczniowie III klas gimnazjów, przedostatni rocznik gimnazjalistów – znalazły się w pierwszej trójce najlepszych w Europie.

5.12. – Szefowa MRPiPS Marlena Maląg powołała Radę Rodziny. Do zadań rady należeć będzie m.in. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie polityki demograficznej w Polsce.

17.12. – Rząd przyjął projekt, zgodnie z którym najczęściej stosowane leki dla kobiet w ciąży mają być bezpłatne. Wykaz leków znajdzie się w obwieszczeniu refundacyjnym ministra zdrowia.