O środki z Funduszu Pracy - zarządzanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, mogły się ubiegać samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy od 25 lutego do 21 marca. Jak podsumowuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) zainteresowanie było tak duże, że zadecydowano o zwiększeniu dofinansowania z planowanych 40 mln do 104 mln zł.
Z nadesłanych programów, rekomendację do realizacji otrzymało 115. Średnia kwota dofinansowania przypadająca na jednego uczestnika to ok. 2 tys. zł. W każdym województwie realizowany będzie przynajmniej jeden projekt. Najwięcej z nich przypadnie na województwa: mazowieckie, wielkopolskie i śląskie - ponad 10 proc. ogólnej liczby ofert. Jest też pięć programów, które swoimi działaniami obejmą cały kraj. Ze wsparcia skorzystają przede wszystkim obywatele Ukrainy, choć są dwa, które dotyczą obywateli Afganistanu.

Wszechstronna pomoc

Większość z zarekomendowanych ofert, 67 proc., dotyczy integracji i aktywności społecznej. Fundacja Dziewięciu Braci z województwa wielkopolskiego zaproponowała utworzenie i promocję aplikacji mobilnej, będącej łącznikiem i koordynatorem między wolontariuszami a cudzoziemcami. Komunikację między użytkownikami zapewni automatyczny system translacji języka. Aplikacja będzie przetłumaczona na cztery języki: polski, ukraiński, afgański oraz angielski. Oprócz wolontariuszy do współpracy zostaną zaangażowani specjaliści z dziedziny prawa, psychologii oraz finansów i bankowości. Liczba beneficjentów tego projektu została oszacowana na 1 tys.
Reklama
W Wielkopolsce zostanie również zrealizowany projekt Fundacji Zielona Dobroczynność, który obejmie 140 cudzoziemców. Udział w nim wezmą asystenci integracyjni, którzy opracują indywidualną ścieżkę integracji społecznej. Pomogą też w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego. W projekcie zaplanowane zostały liczne kursy i szkolenia z zakresu orientacji kulturowej oraz nauka języka polskiego. Zostanie też przeprowadzona seria spotkań dla małoletnich cudzoziemców, w tym zajęcia terapeutyczne mające na celu zapoznanie z kulturą polską i jednocześnie pomoc w odrabianiu lekcji lub udzielenie korepetycji.

104 mln zł przeznaczono na realizację projektów w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej”

W tym samym województwie, na terenie gminy Przygodzice, realizowany będzie też projekt polegający na przygotowaniu cudzoziemców z Ukrainy do funkcjonowania w społeczeństwie. Ma objąć 100 osób i będzie polegać na zapewnieniu im asystenta integracyjnego, pomocy prawnej oraz psychologicznej, nauki języka polskiego, integracji cudzoziemców w szkołach oraz organizacji wydarzeń o charakterze integracyjnym.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaproponował nową kontynuację systemowego wsparcia cudzoziemców w regionie świętokrzyskim, rozpoczętego przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód w 2020 r. pod nazwą Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO oraz działań WUP i PUP w Kielcach. Obejmie 1500 cudzoziemców, z których 800 to obywatele Ukrainy, przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. Proces integracji społecznej obejmie działania od nauki języka polskiego, poprzez pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw bytowych, materialnych, integracji, aż po przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy będące efektem procesu aktywizacji zawodowej.
W mazowieckim Caritas Diecezji Radomskiej zorganizuje projekt polegający na zidentyfikowaniu i zniwelowaniu trudności oraz barier, które napotykają cudzoziemcy w codziennym życiu, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w kontekście funkcjonowania w systemie instytucjonalno-prawnym państwa. Pomocą zostanie objętych 400 osób, a będzie ona polegała m.in. na: zapewnieniu asystenta, który opracuje indywidualną ścieżkę integracji społecznej oraz pomoże w kontaktach z instytucjami życia codziennego, pomocy prawnej i psychologicznej, nauce języka polskiego, tłumaczeniu oraz wsparciu w kontaktach z instytucjami publicznymi, czy wsparciu dla dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych. Na potrzeby realizacji programu powstaną biura, gdzie cudzoziemcy będą mogli uzyskać pomoc w załatwieniu bieżących spraw.
Cudzoziemcy przebywający w śląskiem będą mogli skorzystać z programu zgłoszonego przez Urząd Gminy Rajcza. Przewiduje on powstanie Centrum Pomocy dla Cudzoziemców, pełniącego rolę punktu informacyjno-doradczego. Asystenci integracyjni będą realizować zadania indywidualnie i grupowe korzystając przy tym z doświadczenia zespołu interwencji kryzysowych, jak i relacji z szeregiem kluczowych instytucji i organizacji. Udzielane wsparcie ma polegać na zapewnieniu pomocy prawnej oraz psychologicznej, ale też zaoferowaniu lekcji języka polskiego i kursów orientacji kulturowej z jednocześnie prowadzonymi zajęciami animacji dla dzieci i młodzieży. Rodziny planujące dłuższy pobyt i podjęcie pracy w Polsce otrzymają bon bytowy do wykorzystania na opłaty mieszkaniowe. Projekt jest przewidziany dla 100 osób.

Aktywizacja zawodowa

33 proc. zaakceptowanych ofert dotyczy obszaru aktywizacji zawodowej. Należy do nich program zgłoszony przez Fundację Emic z kujawsko-pomorskiego dla 200 cudzoziemców. Przewiduje on doradztwo zawodowe, które będzie realizowane przez badanie i ocenę kompetencji oraz profilowanie potrzeb cudzoziemców z możliwościami rynku pracy. Wszystko to we współpracy z urzędami pracy oraz przez osobiste kontakty konsultantów z przedsiębiorcami i innymi zakładami pracy. Efektem działań ma być wzmocnienie pozycji na rynku pracy cudzoziemców poszukujących zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości, zarówno osób planujących otworzenie działalności, jak i już prowadzących biznes w Polsce.
Innym projektem jest zadanie „Praca bez granic”, których realizatorem będzie Fundacja Ukraina i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. We Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu powstaną Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, gdzie będzie świadczone poradnictwo zawodowe. Ma ono objąć 320 osób. Dzięki udzielonemu wsparciu, uczestnicy poznają zasady poruszania się po polskim rynku pracy, podniosą kwalifikacje i szybciej znajdą zatrudnienie.
Z kolei 100 cudzoziemców z Ukrainy przebywających na Śląsku będzie mogło skorzystać z oferty opracowanej przez Fundację Pomoc Maltańska. Wśród jej odbiorców mają być osoby, które będą musiały zdobywać nowe zawody i kwalifikacje, dostosowane do zapotrzebowania na otwartym, polskim rynku pracy. Z myślą o nich zostaną przygotowane kompleksowe ścieżki wsparcia w procesie reintegracji zawodowej. Uczestnicy będą korzystać z profilowania - identyfikacji potrzeb uczestnika, Indywidualnego Planu Działania, wsparcia doradcy zawodowego, wsparcia doradczego w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
PAO
Partner
foto: materiały prasowe