Fairsavings | REGULAMIN

1. Postanowienia Ogólne.

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników przez Admitad Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie usług obejmujących zapewnienie dostępu do Materiałów Reklamowych, w szczególności kuponów i kodów zniżkowych, promujących Partnerów Admitad Polska, na Stronie Internetowej.


1.2 Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.


1.3 Rozpoczynając korzystanie ze Strony Internetowej Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

2. Definicje.

2.1. "Strona internetowa" https://www.dziennik.pl/kody-rabatowe


2.2. "Materiały Reklamowe" – treści Partnerów, promujące produkty/usługi Partnerów, w szczególności kupony lub kody zniżkowe, zawierające znaki towarowe Partnerów.


2.3 "Kod promocyjny" - unikalny lub uniwersalny kod w formie ciągu znaków alfanumerycznych dystrybuowany w związku z prowadzonymi przez Partnera lub inne podmioty z nim powiązane akcjami promocyjnymi, pozwalający na przyznanie Użytkownikowi dostępu do towarów lub usług świadczonych przez Partnera na zasadach ustalonych przez Partnera.


2.4 "Partner" - osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca, który zawarł z Admitad Polska umowę o świadczenie usług reklamowych w ramach Strony Internetowej.


2.5 "Użytkownik" - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


2.6 "Admitad Polska" – Admitad Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektronowej 2, 03-219, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777319, (NIP 5252784498).


2.7 "INFOR PL" - INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 (NIP: 1180093066), kapitał zakładowy: 4.700.000 PLN (opłacony w całości).

3. Funkcjonalności Strony Internetowej.

3.1. W ramach Strony Internetowej Użytkownik może wyświetlać Materiały Reklamowe zawierające hiperłącze przenoszące Użytkownika na stronę internetową Partnera.


3.2. Materiały Reklamowe mogą zawierać Kod Promocyjny. Kod Promocyjny może posiadać termin ważności, po przekroczeniu którego stanie się nieważny. O wszelkich szczegółach dotyczących uprawnień jakie daje Użytkownikowi Kod Promocyjny, Użytkownik informowany będzie każdorazowo po otrzymaniu takiego kodu oraz na stronie internetowej Partnera.

4. Warunki korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej.

4.1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Strony Internetowej niezbędne jest urządzenie końcowe mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej.


4.2. Dostęp do Strony Internetowej jest zapewniany Użytkownikowi bezpłatnie. Wszelkie umowy, których zawarcie umożliwiają zamieszczone na Stronie Internetowej odnośniki, zawierane są między Użytkownikiem a Partnerem, za pośrednictwem strony internetowej danego Partnera. Admitad Polska nie jest stroną żadnej z tych transakcji.

5. Prawa własności intelektualnej.

5.1. Użytkownik nie może korzystać ze Strony Internetowej w sposób naruszający postanowienia niniejszego regulaminu, ani w sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy lub regulacje, włącznie z wszelkimi zasadami dotyczącymi praw własności intelektualnej.


5.2. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które zagrażałyby bezpieczeństwu Strony Internetowej lub mogłyby narażać lub osłabić jej infrastrukturę techniczną lub infrastrukturę osoby trzeciej.


5.3. Użytkownik nie może uszkadzać, wyłączać, włamywać się do Strony Internetowej ani w żaden inny sposób w nią ingerować, ani też wprowadzać do Strony Internetowej żadnych wirusów, "robaków", złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących, "Trojanów" ani żadnego innego szkodliwego kodu lub programu, który mógłby zakłócić działanie Strony Internetowej.

6. Prawa własności intelektualnej.

6.1. Prawa do całej zawartości Strony Internetowej należą do Admitad Polska i/lub stron trzecich, w szczególności do INFOR.PL, i są chronione przez obowiązujące prawo autorskie.


Prawa do znaków towarowych zamieszczonych na Stronie Internetowej i oprogramowanie stanowiące jej podstawę należą do Admitad Polska i jej licencjodawców. Użytkownik nie może sprzedawać, dystrybuować, publikować, udostępniać, rozprowadzać lub wykorzystywać komercyjnie Strony Internetowej w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Admitad Polska. Użytkownik nie może reprodukować (w całości lub w części), transmitować (poprzez środki elektroniczne lub w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, odbierać, licencjonować, łączyć oraz w inny sposób używać Strony Internetowej, treści Strony Internetowej lub znaków towarowych na niej zamieszczonych w wykonaniu jakiegokolwiek publicznego lub komercyjnego celu bez uprzedniego pozwolenia Admitad Polska.


6.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa do kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek treści, obrazów lub znaków towarowych.

7. Uprawnienia do wprowadzenia zmian.

7.1. Admitad Polska może zmienić niniejszy Regulamin lub funkcjonalności Strony Internetowej. Zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na Stronie Internetowej.


7.2. Admitad Polska może zawiesić dostęp do Strony Internetowej, między innymi w celu:


  • Naprawienia problemów technicznych lub wprowadzenia drobnych technicznych zmian;

  • Dokonania aktualizacji do odzwierciedlenia zmian w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych.

8. Zawarcie, rozwiązanie i wypowiedzenie.

8.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności.


8.2. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usług bezpłatnych poprzez zaniechanie wejść na Stronę Internetową.


8.3. Zobowiązania Użytkownika wymienione w ust. 5 powyżej obowiązują również po rozwiązaniu niniejszej umowy. W związku z tym, Admitad Polska może wykonywać swoje uprawnienia w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień ust. 5 po zakończeniu obowiązywania umowy.

9. Reklamacje.

9.1. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać do Admitad Polska pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres kodyrabatowe@fairsavings.com oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Admitad Polska kontakt z Użytkownikiem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny).


9.2. Admitad Polska może poprosić Użytkownika o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Admitad Polska jest zobowiązana ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.


9.3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich uwag Użytkownika, związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

10.1. Admitad Polska nie gwarantuje poprawności działania zamieszczonych na Stronie Internetowej Kodów Promocyjnych, ani aktualności zamieszczonych Materiałów Reklamowych. Admitad Polska nie ponosi również odpowiedzialności za funkcjonowanie oraz poprawne działanie Strony Internetowej. W szczególności nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Partnera lub inne podmioty z nim związane obowiązujących przepisów prawa w zakresie świadczenia sprzedaży na odległość, poza lokalem przedsiębiorcy oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, jak i realizacji zawartej między Państwem a Partnerem umowy.


10.2. Admitad Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty gospodarcze Użytkownika. Korzystanie ze Strony Internetowej jest ograniczone do użytku prywatnego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwanie działalności lub utratę możliwości biznesowych.