serwisu www.dziennik.pl

(dalej: „Serwis”)

obowiązujący od dnia 08.11.2022 roku

Rozdział I.

Reklama

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Reklama

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą jest INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 (REGON: 011617580, NIP: 1180093066), kapitał zakładowy: 4.700.000 PLN (opłacony w całości)(dalej też: „Usługodawca” lub „Infor”)

2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, z wyłączeniem usług lub zakresu usług podlegających pod odrębne regulaminy.

3. W sprawach związanych z problemami z dostępem do Serwisu oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, usługobiorca może się kontaktować z Działem Obsługi Klienta INFOR PL S.A. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 30 30 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl (dalej: „Biuro Obsługi Klienta”).

§ 2

Reklama

Serwis

1. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.), zarejestrowanym w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod tytułem „www.dziennik.pl”, pod numerem: PR 19830, wydawanym przez Usługodawcę. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Krzysztof Jedlak. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie Usługodawcy.

2. Serwis jest wydawany przez Usługodawcę elektronicznie i umieszczony w domenie www.dziennik.pl oraz jej subdomenach.

3. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

a. usługa przeglądania wyselekcjonowanych informacji udostępnionych na zasadzie ustawy prawo prasowe lub ustawy o radiofonii i telewizji, tj. możliwość przeglądania i odczytywania przez usługobiorców materiałów o różnorodnej tematyce (tekstów, zdjęć, grafik, danych, materiałów multimedialnych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego, udostępnianych na indywidualne żądanie w taki sposób, aby usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony www. o jednoznacznie określonym adresie internetowym;

b. usługa komentarza, polegająca na udostępnianiu przestrzeni w Serwisie w celu dodawania komentarzy oraz ich wyświetlanie;

c. usługa newslettera, tj. usługa polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczące oferty spółek Grupy Infor (tj. Usługodawcy oraz INFOR IT Sp. z o.o., KRS nr KRS: 0000331240) w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

4. Aby otrzymywać newsletter, o którym mowa w ust 3c. niniejszego paragrafu, trzeba się na niego zapisać poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w dedykowanym polu oraz zaakceptować regulamin tej usługi. Użytkownik w polu do podania adresu e-mail powinien podawać swój adres e-mail, który jest prawidłowy i aktualny. Niedozwolone jest podawanie adresów e-mail podmiotów trzecich (tj. innych niż Użytkownik). Użytkownik otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez siebie adresem e-mail. Usługa wysyłki newslettera zostaje uruchomiona po kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego. Ważność linku aktywacyjnego wynosi 7 dni, co oznacza, że jeżeli Użytkownik nie kliknie linka aktywującego, jego dane osobowe zostaną usunięte. W newsletterze mogą być zamieszczone banery reklamowe produktów Spółek Grupy INFOR lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Usługodawcą. Udostępnienie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci otrzymania newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, „Zapisz się” lub innego tego typu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania informacji zawartych w newsletterze (co obejmuje informacje handlowe dotyczące Spółek Grupy INFOR lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Usługodawcą. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera, a wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

§ 3

Zakres zastosowania

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulaminem”) stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

2. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 4

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie końcowe mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej.

2. Do korzystania z Serwisu w zakresie usługi newslettera wymagane jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział II. ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, REKLAMACJA

§ 5

Rozwiązanie i wypowiedzenie

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności.

2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania e-maili przesyłanych w ramach usługi newslettera, wywołując link dezaktywujący umieszczony w każdej z wiadomości, bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej. Zrezygnowanie z chęci otrzymywania newslettera traktowane jest przez Usługodawcę jako odwołanie zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

3. Usługobiorca w zakresie usług bezpłatnych może także w każdej chwili zaprzestać korzystania z nich poprzez zaniechanie wejść na strony www dedykowane Serwisowi.

§ 6

Reklamacja

1. W celu złożenia reklamacji usługobiorca powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z usługobiorcą (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny).

2. Usługodawca może poprosić usługobiorcę o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich uwag usługobiorcy, związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Rozdział III.

KLUZULA INFORMACYJNA

Ochrona danych osobowych

§ 7

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO zgromadzonych w związku z Regulaminem jest Usługodawca.

2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest:

a) za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);

b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:

i. adres e-mail: bok@infor.pl,

ii. numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30;

c) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl.

3. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a) jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):

i. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie dotyczących Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez cały okres realizacji Usług;

ii. realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, czy innych zobowiązań publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi przepisami), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;

iii. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (bądź ich zabezpieczenia) mogącymi mieć związek z zawartą umową świadczenia usług lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

iv. otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Usługodawcą (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;

v. otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR lub podmiotów trzecich z z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Usługodawcą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).

b) jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):

i. w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Użytkownik reprezentuje (np. dokonuje odbioru zamówienia, prowadzi w imieniu tej firmy kontakty), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Użytkownik reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ii. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zawartą umową lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji reprezentantów Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

iii. otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Usługodawcą (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;

iv. otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Usługodawcą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej)..

4. Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do skorzystania z usługi newslettera, a tym samym zawarcia umowy z Usługodawcą. W przypadku innych Usług Usługodawca może przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, jak też ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.

5. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w pkt 4 powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie takich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługodawcą, a tym samym do korzystania z Usług. Odmowa podania tych danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i brak ich podania nie uniemożliwia skorzystania z Usługi.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane innym Użytkownikom, podmiotom z Grupy INFOR (tj. Usługodawcy i INFOR IT Sp. z o.o., KRS: 0000331240) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy (np. hostingodawcy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi wsparcia w wysyłce newslettera, informacji handlowych, telesprzedaży) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy, Urząd Skarbowy, inne organy publiczne, np. przeprowadzające kontrole u Usługodawcy). Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Usługodawca może udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom wskazanym przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych przez partnerów Usługodawcy, świadczącym usługi lub oferującym produkty z następujących branż: Motoryzacja, Nieruchomości, Zdrowie/Farmacja, TSL, Finanse, Telekomunikacja, Prawo, Ubezpieczenia, Edukacja, JST, Domy Mediowe, Agencje PR, Instytucje kulturalne, Gastronomia, SSP, Organizacje pozarządowe, Sądy, Energetyka, Wydawnictwa. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki).

7. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Usługodawca zadba o podstawę prawną takiego przekazania danych (np. zawarta umowa zawierająca standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską) oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z:

  • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
  • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,
  • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

§ 8

Pliki cookies

1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.

2. Informacje zawarte w plikach cookies są administrowane przez Usługodawcę. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, a także do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następujących celach:

a) zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www;

b) dostosowania strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętania wprowadzanych przez Usługobiorcę danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania cookies w urządzeniu Użytkownika czy też zapamiętywania hasła (podtrzymanie zalogowanego Użytkownika);

c) prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkownika i odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,

d) reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.

3. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze zbierania cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, łącząc się z naszym serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

4. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

5. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia dotyczących Użytkownika danych, zgromadzonych przez Usługodawcę, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

6. Więcej informacji dotyczących wykorzystania technologii cookies znajduje się w Polityce Cookies Grupy INFOR.

Rozdział IV.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 9

Prawa autorskie

1. Zarówno sam Serwis, jak i poszczególne elementy Serwisu, znaki towarowe i inne zawarte w niej oznaczenia i treści są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej.

2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów multimedialnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

a. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

c. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

3. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z usługodawcą - są udostępniane w Serwisie.

4. Zamieszczone na stronach Serwisu materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez INFOR PL S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

5. Użytkownik może korzystać z Serwisu i zawartych na nich treści wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Grupy INFOR.

6. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik nie jest uprawniony do:

a. udzielania dalszej licencji (sublicencji) do zawartości Serwisu, lub jego części,

b. udostępniania zawartości Serwisu lub jego części osobom trzecim,

c. rozpowszechniania zawartości Serwisu, lub jego części w jakikolwiek sposób.

7. W celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu chronionej zawartości Serwisu Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia we wszystkich materiałach pobranych i utrwalonych w formie pdf na urządzeniu Użytkownika indywidualnych oznaczeń, umożliwiających Operatorowi identyfikację Użytkownika.

§ 10

Zastrzeżenia

1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność usługobiorcy.

2. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód. W szczególności usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.

3. Autorzy publikacji zamieszczonych w Serwisie nie ponoszą przed usługobiorcą żadnej odpowiedzialności. Ustęp 1 powyżej należy stosować odpowiednio.

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisach były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość Serwisu odpowiada tym właśnie cechom.

5. Źródłem wzorów formularzy podatkowych jest ustawa albo rozporządzenie. Aktywne druki podatkowe, które mogą być prezentowane na stronach Serwisu są pomocniczym narzędziem służącym do rozliczania zobowiązań podatkowych i wykonywania obowiązków podatkowych przewidzianych przez prawo polskie. Aktywne formularze są efektem działań twórczych, które wymagają czynności dostosowawczych i sprawdzających. Reguły odpowiedzialności usługodawcy określone powyżej stosowane odpowiednio dotyczą aktywnych formularzy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny www w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. O terminie i czasie trwania przerwy usługobiorca zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

§ 11

Komentarze

1. Usługa Komentarza polega na przechowywaniu przez Usługodawcę komentarza w Serwisie, odnoszącego się do opublikowanego artykułu („Dodaj komentarz”) albo do komentarza innego usługobiorcy („Odpowiedz”) na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie.

2. Wyświetlanie komentarza będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie tekstu, z którym dany komentarz jest powiązany.

3. Jeżeli komentarz stanowi utwór, w rozumieniu prawa autorskiego, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony za lit. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

5. Komentarze nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów,

b. treści obraźliwych,

c. reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą,

d. odesłań do innych stron internetowych,

e. treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,

f. treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,

g. treści w inny sposób niezgodnych z prawem.

6. Takie komentarze mogą być usuwane przez Usługodawcę.

7. Usługobiorca zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści komentarzy zamieszczanych przez usługobiorców w Serwisie. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną pod adresem: bok@infor.pl.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego komentarza części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania komentarza.

§ 12

Zmiany Regulaminu

1. Usługobiorca jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku stosunku ciągłego, Usługodawca ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z następujących przyczyn:

a) zmiany w zakresie funkcjonowania usług oferowanych w Serwisie,

b) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi Serwisu,

c) zmiany obowiązującego prawa,

- o ile powyższe okoliczności pozostają w związku z Regulaminem i stanowią ważną przyczynę do jego zmiany.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronach internetowych Serwisu.

4. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach Serwisu.

§ 13

Dodatkowe informacje

1. Usługobiorca nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

2. Usługobiorcy nie wolno dostarczać (publikować w Serwisie) treści o charakterze bezprawnym.

3. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się odpowiednio.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2022 r.

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin serwisu dziennik.pl obowiązujący do 07.11.2022

Regulamin serwisu dziennik.pl obowiązujący do 24.05.2018