Emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia w marcu 2013 roku. O przyszłorocznym wskaźniku waloryzacji zdecyduje inflacja i płaca realna w bieżącym roku, czyli w 2012 roku. Ta pierwsza zgodnie z ustawą budżetową ma wynieść 3,1 proc. Natomiast realna płaca, zdaniem Wiktora Wojciechowskiego, głównego ekonomisty z Invest-Banku, będzie na poziomie około 0,4 proc. Ta ostatnia wielkość jest mnożona przez 20 proc. wskaźnik waloryzacji, który wczoraj przyjął rząd. Stąd właśnie szacowana wysokość podwyżki na poziomie 3,18 proc.

Reklama

O przyszłorocznej waloryzacji zdecyduje więc właściwie wyłącznie inflacja, bo wzrost realnej płacy będzie minimalny – mówi Wiktor Wojciechowski.

Od marca 2013 roku nastąpi więc powrót do waloryzacji procentowej. W tym roku, w drodze wyjątku rząd zdecydował, że świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o taką sama kwotę (71 zł) niezależnie od wysokości pobieranej emerytury, renty czy zasiłku. Każdy świadczeniobiorca dostaje taką samą podwyżkę – zarówno ten, kto ma niskie świadczenie, jak i ten, który pobiera np. 4 tys. emerytury wojskowej.

Tegoroczna metoda podwyższania świadczeń z ZUS spowodowała, że została ona zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego (TK). Zrobił to zarówno prezydent RP, jak i rzecznik praw obywatelskich. Wciąż jednak nie wiadomo, mimo że wniosek Bronisław Komorowskiego miał klauzulę pilności, kiedy trybunał zajmie się sprawę.

Obok prezydenta i rzecznika waloryzację kwotową zaskarżył do trybunału również OPZZ. Niezależnie od wnioskodawcy wszyscy oni kierowali się tymi samymi powodami. Ich zdaniem podwyżka świadczeń ZUS o taką samą kwotę skutkuje obniżeniem ich realnej wartości. Tracą bowiem na niej ci, którzy pobierają z ZUS np. emerytury powyżej 1480 zł. Mechanizm waloryzacji kwotowej preferuje bowiem osoby z minimalnymi oraz niskimi świadczeniami.

To jest sprzeczne z wynikającą z zasady sprawiedliwości społecznej koniecznością przestrzegania związku między wkładem ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeń społecznych, a wysokością należnego z tego tytułu świadczenia – mówi prof. Irena Lipowicz, RPO.

O ile wzrosną wybrane świadczenia z ZUS

  1 marca 2012 roku 1 marca 2013 *
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 799,18 zł 824,6 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 613,38 zł 632,9 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 959,02 zł 989,6 zł
świadczenia przedemerytalne 938,25 zł 968,1 zł
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 195,67 zł 201,9 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 367,79 zł 379,5 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 195,67 zł 201,9 zł
dodatek kompensacyjny 29,35 zł 30,28 zł
* założenia własne – inflacja 3,1 proc., realny wzrost płac 0,4 proc.

Etap legislacyjny

Rząd przyjął