• Leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów
  Leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz płaci za przejazd. Musi mieć skierowanie od lekarza i być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym
 • Rzecznik praw pacjenta prowadzi postępowania w sprawach naruszających prawo do świadczeń zdrowotnych
  Rzecznik praw pacjenta prowadzi postępowania w sprawach naruszających prawo do świadczeń zdrowotnych, informacji, dokumentacji medycznej, godności oraz analizuje skargi pacjentów.
 • Co należy zrobić, by wziąć udział w testowaniu klinicznym leków?
  Nawet dzieci mogą uczestniczyć w badaniach klinicznych, które zostaną przeprowadzone, zanim nowy lek będzie wprowadzony do obrotu.
 • Wydzierżawiający zobowiązuje się przekazać nieruchomość do używania i pobierania pożytków, w zamian otrzymując określony w umowie czynsz. Dzierżawa zawsze jest odpłatna.
 • Numery porządkowe budynków i innych nieruchomości w miastach ustala się odrębnie dla każdej ulicy oraz każdego placu. Natomiast jedna numeracja porządkowa obowiązuje w mniejszych miejscowościach, które nie mają ulic i placów albo ulice i place nie mają tam nazw.
 • Strony powinny zawrzeć w tej sprawie umowę na piśmie, w której określą, w jaki sposób je rozliczą. Umowa może dotyczyć na przykład zainstalowania na koszt najemcy etażowego centralnego ogrzewania wówczas, gdy w mieszkaniu były tylko piece węglowe.
 • Zadatek najczęściej wręczany jest przy umowach przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, bo zabezpiecza interesy obu stron dużych transakcji Tylko od sprzedającego mieszkanie i od nabywcy zależy, czy przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży kupujący wpłaci sprzedającemu zadatek. W ten sposób obie strony zabezpieczają się przed tym, że kupujący lub nabywca wycofa się z umowy, bo w razie niewykonania umowy będzie można zażądać sumy dwukrotnie wyższej albo przynajmniej zatrzymać zadatek.
 • Najemca mieszkania może się rozliczać za zużycie wody na podstawie wskazań głównego wodomierza zainstalowanego w budynku albo wodomierza ustalającego zużycie wody w konkretnym lokalu. Bez względu na to, jaki sposób rozliczania najemców za zużytą wodę wybierze administracja, wodomierze zainstalowane w budynku lub w mieszkaniu i używane do ustalenia opłaty za wodę muszą być zalegalizowane.