Możliwość dorobienia dotyczy pracy

Możliwość dodatkowej pracy była już wcześniej. Ale rząd znacząco podniósł kwotę dofinansowania do wynagrodzeń nauczycieli WF-u. Wcześniej wynosiło ono 24 zł, a teraz 60 zł.

Reklama

UWAGA! Kwota 60 zł jest opisywana jako „brutto brutto”. To nie jest pomyłka. Taki zapis oznacza, że z 60 zł należy potrącić składki ubezpieczeniowe obciążające:

 • Nauczyciela WF-u i jego
 • Pracodawcę (szkoła/samorząd).

Takie podwójne potrącenie "brutto brutto" jest oczywiście niekorzystne dla nauczycieli.

Jakie są zasady dofinansowania dla nauczyciela WF?

 • Zajęcia sportowe prowadzone w ramach zadania muszą mieć charakter ogólnodostępny.
 • Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia będzie wyliczane na podstawie iloczynu liczby godzin przeprowadzonych zajęć oraz stawki dofinansowania.
 • Stawka dofinansowania przeprowadzenia 1 godz. (60 min.) zajęć wynosi 60 zł (brutto brutto) - jest to kwota w którą wlicza się składki opłacane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.
 • W ramach zadania maksymalna liczba dofinansowanych godzin zajęć sportowych dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych obiektów sportowych) wynosi 50 h miesięcznie (nie mniej niż 6 godz. tygodniowo w sobotę i niedzielę), co łącznie daje kwotę 3 tys. zł (brutto brutto), przy czym jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić dowolną liczbę prowadzących zajęcia pod warunkiem zachowania ww. limitu godzinowego dla szkoły.
 • W okresie lipiec - sierpień może być realizowany dodatkowy wymiar do 100 godz. zajęć miesięcznie w inne dni tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku (co daje łączną kwotę 6 tys. zł brutto brutto/miesiąc).

Jakie są zadania nauczyciela WF-u

Podstawowe zadania prowadzącego zajęcia sportowe:

 • opracowanie harmonogramu prowadzenia zajęć sportowych,
 • przeprowadzenie zajęć sportowych,
 • prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć (w tym podział na przedziały wiekowe i liczbę uczestników, rodzaj sportów itp.),
 • bieżące raportowanie do realizatora krajowego,
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje prowadzący zajęcia sportowe.

Prowadzący zajęcia sportowe nie mogą równocześnie rozliczać środków finansowych pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również w zakresie pozostałych zadań niniejszego programu.

Więcej w artykule Infor.pl: Podwyżka dla nauczycieli WF-u dorabiających po godzinach i w weekendy