90 proc. Polaków powyżej 75. roku życia źle ocenia stan swojego zdrowia; tak samo uważa 34 proc. badanych spośród osób między 60. a 74. rokiem życia - wynika z majowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Tylko 10 proc. najstarszych seniorów mówi, że czuje się dobrze.

Reklama

Wśród młodszych respondentów subiektywna ocena stanu zdrowia jest dużo lepsza - w grupie wiekowej 60-74 lata co czwarty badany (26 proc.) ocenia go dobrze; 40 proc. ankietowanych ocenia go ani dobrze ani źle.

Według badań CBOS, podobnie jak dwanaście lat temu, świadczona starszym pomoc ma przeważnie charakter rodzinny - niemal trzy czwarte (73 proc.) respondentów wspiera kogoś z najbliższej rodziny. W dalszej kolejności respondenci wskazywali na pomoc sąsiedzką oraz tą obejmującą znajomych (po 21 proc.). Niewiele rzadziej Polacy deklarowali, że pomagają komuś z grona przyjaciół (16 proc.) i dalszej rodziny (12 proc.).

Z badań CBOS wynika, że co trzeci dorosły mieszkaniec Polski pomaga komuś, kto jest w starszym wieku i potrzebuje pomocy. Stosunkowo częściej udzielanie pomocy seniorom deklarują osoby lepiej wykształcone - z wykształceniem średnim (36 proc.) lub wyższym (39 proc.) oraz znajdujące się w lepszej sytuacji materialnej - o dochodach per capita powyżej 1000 zł (w grupie osób o dochodach od 1001 do 1500 zł odsetek ten wynosi 41 proc., a w grupie osób o dochodach powyżej 1500 zł - 38 proc.).

Średnia liczba godzin poświęconych przez jednego opiekuna na pomoc osobom starszym, to - jak podaje CBOS - ponad jedenaście godzin tygodniowo, co daje dziennie około półtorej godziny. Blisko połowa pomagających (45 proc.) przeznacza na opiekę nad osobami starszymi do czterech godzin tygodniowo, jedna trzecia (33 proc.) od czterech do dziesięciu, a co piąty (22 proc.) opiekun poświęca na ten cel powyżej dziesięciu godzin.

Ponad połowa dorosłych Polaków (52 proc.) zna osobiście kogoś, kto z powodu starszego wieku ma trudności z wykonywaniem niektórych codziennych czynności, takich jak: załatwianie spraw w urzędach, robienie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ubieranie się, higiena osobista. Co dziesiąty ankietowany przyznaje, że sam ma tego typu problemy.

Większość osób wymagających pomocy z powodu wieku mieszka z kimś z rodziny (70 proc.), co czwarta (25 proc.) mieszka sama, a jedynie bardzo nieliczni (5 proc.) z innymi bliskimi osobami.

Z sondażu wynika, że co drugi ankietowany (51 proc.) jest zdania, iż w ciągu najbliższych 20 lat nastąpi wzrost starzenia się polskiego społeczeństwa; 19 proc. - że będzie malał i tyle samo (19 proc.), że nie zmieni się. 11 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 10-16 maja tego roku na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.