Niestety 1814,90 zł to tylko przez 3 miesiące

Zasiłek dla bezrobotnych ma okres wypłaty 90 dni, 180 dni albo 365 dni (zob. na końcu artykułu).

Zasiłek w pełnej wysokości przysługuje tylko przez 90 dni. Dodatkowo najwyższa wysokość zasiłku jest przeznaczona dla pracowników o stażu 20 lat i więcej.

Np. dla pracownika o stażu 20+ pierwszy okres wynosi 90 dni. I zasiłek wynosi po podwyżce 1994,40 zł brutto. Od tego odejmujemy 9% składki zdrowotnej (nie ma obciążenia PIT i składkami ubezpieczeniowymi - te ostatnie pokrywa Fundusz Pracy). I mamy 1814,90 zł netto. Ale po upływie 3 miesięcy zasiłek spada do 1566,30 zł brutto. I znów odejmujemy 9% składki i mamy 1425,33 zł netto.

Reklama

Uporządkujmy te obliczenia dla trzech przypadków w zależności od stażu pracy:

Przypadek 1 - Bezrobotny ma staż pracy krótszy niż 5 lat

Początkowe 90 dni, to 1209,94 zł netto, a po upływie tego okresu zasiłek wynosi 950,22 zł netto.

Przypadek 2 - bezrobotny ma staż pracy od 5 lat do 20 lat

Początkowe 90 dni, to 1512,42 zł netto i następnie jest 1187,73 zł netto.

Przypadek 3 - Bezrobotny o stażu pracy powyżej 20 lat

Reklama

Początkowe 90 dni 1814,90 zł netto i następnie 1425,33 zł netto.

Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku?

Okres pobierania zasiłku wynosi:

  • 180 dni – jeśli mieszkasz na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  • 365 dni – jeśli:
  • mieszkasz na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • masz powyżej 50. roku życia oraz posiadasz co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie lub
  • samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zasiłek zostanie pomniejszony o odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, jeśli zarejestrujesz się w urzędzie i nabędziesz do niego prawo w okresie, za który przysługuje.