Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku i osobie, która ukończyła 75 lat.

Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny nie był waloryzowany przed 2024 r. - teoria spiskowa

Dużo osób (widać to w komentarzach Internautów) uważa, że zasiłek jest ofiarą programu 500+ i 800+ oraz znacznych waloryzacji emerytur w ostatnich latach. Bo zasiłek pielęgnacyjny otrzymują często rodzice mający 800+ i emeryci. To spowodowało podejrzenie internautów na forach i Twitterze, że poprzedni rząd świadomie nie waloryzował zasiłku pielęgnacyjnego, gdyż beneficjenci tych świadczeń i tak otrzymywali pomoc. Rząd M. Morawieckiego nawet otrzymał w tej sprawie petycję waloryzacji o około 100 zł, którą odrzucił.

Reklama

W 2024 r. musi być waloryzacja tego zasiłku. Jest nawet termin ustawowy - najpóźniej 15 sierpnia 2024 r. Wynika z art. 18 i art. 19 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek pielęgnacyjny - jak się go waloryzuje w 2024 r.?

Procedurę wprowadza art. 18 i 19. Kwoty m.in zasiłku pielęgnacyjnego podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin (m.in z uwzględnieniem inflacji). I 2024 r. jest rokiem takiej weryfikacji.

Kalendarz jest taki. Następujące podmioty składają swoje propozycje związane z waloryzacją zasiłku pielęgnacyjnego:

  • Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  • Na tej podstawie rząd premiera Donalda Tuska do 15 maja 2024 r., przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości zwaloryzowanego zasiłku pielęgnacyjnego,
  • Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot waloryzacji w terminie do dnia 15 czerwca 2024 r.
  • Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany i Rada Dialogu Społecznego nie zajmie stanowiska, to rząd Donalda Tuska Rada sam określi, w drodze rozporządzenia, waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego. Będzie miał na to czas do 15 sierpnia 2024 r.

Kilka informacji dodatkowych o zasiłku pielęgnacyjnym

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 4) jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
5) osobie, która ukończyła 75 lat.Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1)osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
2) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
3) jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ściągnij zasiłek pielęgnacyjny wzór w PDF
pobierz plik
wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny / Infor.pl