W 2024 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS jest 6445,71 zł. Sam odpis wynosi 2417,14 zł. Jest to jednocześnie wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela (zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy). 2417,14 zł to kwota brutto.

Reklama

Podstawa prawna

Art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Stanowi m.in., że

1) Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa wart. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

Reklama

2) Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane jest do końca sierpnia, czyli do 31 sierpnia 2024 r., zatem przed rozpoczęciem przez nauczycieli kolejnego roku szkolnego 2024/2025.

Potwierdzają to przepisy z karty nauczyciela, które wskazują, że z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Świadczenie urlopowe jest wprawdzie wypłacane nauczycielom z środków ZFŚS niemniej jednak ani prawo do niego, ani jego wysokość nie są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej nauczyciela. Takie świadczenie nie ma zatem charakteru socjalnego i jest należne wszystkim nauczycielom w takiej samej wysokości - niezależnie od ich sytuacji osobistej, materialnej i rodzinnej.

Reklama

Wysokość kwoty bazowej i odpis w 2024 r.

W 2024 r. do wysokości kwoty bazowej należy zastosować ogólne zasady wynikające z ZFŚS. Dla nauczycieli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową w wysokości 5176,02 zł. Jednak należy mieć na uwadze, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi więc 5693,62 zł (110% kwoty bazowej). Istnieje dodatkowo taka modyfikacja, że wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Ważne

W konsekwencji powyższych w 2024 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisu jest kwota 6445,71 zł, a więc odpis ten wynosi 2417,14 zł. Wysokość świadczenia urlopowego należnego nauczycielom w 2024 r. to 2417,14 zł.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Wypłata do końca sierpnia 2024 r.