Trwa dyskusja o wypłacaniu wynagrodzeń dla nauczycieli za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. W debacie publicznej pojawił się problem wynagrodzeń także innych (niż nauczyciele) osób opiekujących się uczniami.

Reklama

Odpowiedź MEN nr 1 - Czy z udzielonej dotacji MEN można finansować koszty noclegu, wyżywienia i biletów dla opiekunów oraz kierowcy?

Dofinansowanie lub finansowanie obejmuje również opiekunów wycieczki. Co oznacza, że planując kosztorys wycieczki należy uwzględniać liczbę uczniów wraz z opiekunami. Nocleg oraz wyżywienie kierowcy również może być finansowane z dotacji celowej MEN.

Stanowisko MEN jest więc następujące: Ministerstwo zgadza się na finansowane takich kosztów jak: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, bilety wstępu oraz ubezpieczenie. Ale nie przewiduje wypłaty wynagrodzeń dla rodziców za opiekę nad dziećmi.

Tak też wynika z odpowiedzi na interpelację poselską – odpowiedziała bezpośrednio min. edukacji Barbara Nowacka.

Poniżej pełna treść odpowiedzi:

Min. edukacji B. Nowacka: koszty rodzica, pielęgniarki czy asystenta ucznia z niepełnosprawnościami pokrywane są z dotacji jako uczestników wycieczki szkolnej (odpowiedź nr 2)

Reklama

Przedsięwzięcie „Podróże z klasą”, realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma za zadanie wesprzeć organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Program stanowi rekordowe wsparcie w organizacji wycieczek szkolnych. Na edycję jesienną w 2024 r. przeznaczono 60 mln zł. Planowana jest również edycja wiosenna w zbliżającym się roku szkolnym 2024/2025.

Odpowiadając na pytania przedstawione w interpelacji przez Panią Posłankę, na wstępie należy wskazać, że zgodnie z zapisami Komunikatu Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” podmioty uprawnione do składania wniosków były organy prowadzące publiczną lub niepubliczną: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę II stopnia, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy), dla dzieci i młodzieży, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, będący: jednostką samorządu terytorialnego, osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, osobą fizyczną.

Z przedsięwzięcia zostały wyłączone tylko szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych, które zapewniają dzieciom i młodzieży przebywającym w tym podmiocie odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze. Mając na uwadze powyższe, uczestnikami wycieczek szkolnych mogą być dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, nie przebywające na stałe w podmiotach leczniczych.

Przyznana dotacja celowa w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” obejmuje również opiekunów szkolnej wycieczki. Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółowo kwestii liczby opiekunów na wycieczkach szkolnych. Niemniej jednak przy organizacji wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając między innymi stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczestników.

Mając na uwadze powyższe, koszty rodzica, pielęgniarki czy asystenta ucznia z niepełnosprawnościami pokrywane są z dotacji ponieważ są zaliczani jako uczestnicy wycieczki szkolnej. Przy czym finansowane są tylko koszty wymienione w komunikacie, tj. transport, wyżywienie, zakwaterowanie, bilety wstępu oraz ubezpieczenie tych osób. Komunikat o przedsięwzięciu nie przewiduje natomiast płatności za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi jako dodatkowej usługi.